Actueel Beleidsplan 2019-2024

Inleiding

Vanuit de bijbelse opdracht heeft de Evangelie gemeente Flakkee een aantal punten geformuleerd.
De kerk is er niet voor zichzelf maar om een stukje van het Koninkrijk van God uit te dragen in deze wereld. Om dat te doen zullen ramen en deuren van de kerk wijd open moeten staan opdat zij goed zicht houdt op wat er in de wereld speelt en zal gaan spelen. Zo zal de gemeente, in de traditie waaruit zij voortkomt, zich kunnen en moeten aanpassen aan veranderingen in cultuur en samenleving. Wel met behoud van haar christelijke identiteit en Gods Woord de bijbel. Daarmee blijft de kerk midden in de samenleving staan en blijft ze relevant.

Missie, visie en doelgroep van de Evangelie gemeente Flakkee

Missie

In de overtuiging dat God liefde is en dat liefde alles overwint. Deze liefde die beschreven staat in de bijbel (1 Corintiers 13) is de motivatie voor onze activiteiten. Getuigen, ruchtbaarheid geven hieraan en dit uitstralen naar de mensen om ons heen. De geloofsgemeenschap als een veilige omgeving, zingevende bijeenkomsten en activiteiten die samenbindend zijn. Ieder mens is kostbaar, gewenst en bijzonder en wordt uitgenodigd om mee te doen.

Visie

  • Een gemeenschap van mensen die zich laat inspireren door het Woord van God.
  • Midden in de samenleving staan, open en betrokken op elkaar en op de wereld om haar heen en daardoor dienstbaar, betekenisvol en toegankelijk voor alle mensen in de wijk, dorp, het eiland en de regio van de Zeeuwse- en Zuidhollandse eilanden.

De visie van de gemeente is gebaseerd op de drie G’s van Gemeenschap, Groei en Genezing. Deze drie woorden vormen de ‘backbone’ van het wezen en karakter van de kerk. Waarbij Gemeenschap het kernwoord is voor wie we zijn als geloofsgemeenschap. Verbonden, eenheid en omzien naar elkaar. Groei heeft een meervoudige betekenis. Waarbij een persoonlijke groei betekent dat mensen groeien in hun geloof, onderlinge relaties en hun contact met de Here God. Daarnaast is er ook groei in aantal. Mensen die toegevoegd worden aan de kring van gelovigen. Tot slot het laatste visiewoord; ‘Genezing’. Als mensen in hun bestemming komen, dan opent dat een deur voor innerlijke genezing. Herstel en heling zijn woorden die hiermee verbonden zijn. Het zijn soms fysieke processen, maar vaak ook mentaal.

Doelgroep

De evangelie gemeente Flakkee is een regionale kerkelijke gemeenschap die zich inzet voor mensen in de regio van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden. Een veilig huis biedt en waar het nodig is, mensen te ondersteunen op praktisch en geestelijk gebied. De kerkelijke gemeente is maatschappelijk betrokken bij lokale projecten. Een voorbeeld is de uitwerking van de diakonale opdracht, waarin wordt samengewerkt met Stichting Ontmoeting, met als doel om jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen op te vangen, te ondersteunen en waar nodig door te verwijzen naar onder andere de GGZ instellingen zoals de Hoop in Dordrecht.

Actuele beleidspunten, organisatie en uitvoering (2019-2024)

Om inhoud te geven aan de visie en missie zijn voor de Evangelie gemeente Flakkee de komende jaren de volgende beleidspunten van belang.

  • Door de gemeente zullen erediensten en andere verbindende en toerustende activiteiten worden georganiseerd die het hart vormen van de onderlinge ontmoeting en ruimte bieden om te leren geloven en in dat geloof verder te groeien. De gemeente komt bijeen rondom de Woordverkondiging. Het zingen van liederen en het uitspreken van gebeden zijn kernonderdelen van de samenkomsten.
  • Diaconale hulp is voor dit moment harder nodig dan in het recente verleden. Ondersteund door het bestuur van de gemeente en gemeenteleden zal uitvoering van de diaconale missie van de gemeente voortvarend ter hand worden genomen.
  • De missionaire activiteiten zullen worden versterkt door voortzetting van het werk door onze gemeenteleden in Cambodja en Burkino Faso. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in de eilandelijke werkgroep ‘diakonaal veldwerker’ en een hechte samenwerking met de Pkn gemeente, de Rooms katholieke Parochie en de Gereformeerde gemeente in Oude-Tonge. Deze samenwerking wordt gerealiseerd door de voorganger en het oudstenteam ondersteund door gemeenteleden.
  • Kinderwerk. Het is de opdracht voor de kerk om bij te dragen aan een zinvolle toekomst voor de kinderen. Dit kan door te investeren in geloofsopvoeding.
  • Pastoraat. Aan het pastoraat wordt binnen de Egf veel aandacht besteed. Het ‘geestelijk welbevinden’ van leden en bezoekers vraagt de nodige aandacht.
  • Naast de bestaande vorm van kerk-zijn, waarbij het Evangelisch en Charismatisch karakter van onze gemeente inhoud geeft aan de vorm van kerk zijn – zullen nieuwe vormen worden gezocht en waar mogelijk opgezet die verschillende groepen binnen en buiten de kerk aanspreken. Zonder daarbij beperkt te worden door het keurslijf van traditionele regels en organisatiestructuren.
  • Het nemen van maatregelen die genomen moeten worden om ook in de toekomst een goed bestuurbare en financieel gezonde organisatie te blijven.

 

 

 

Organisatie, bestuur en bestuursmodel.

Organisatie

De organisatie van de Evangelie gemeente Flakkee heeft een platte structuur. Formeel een drietal bestuurders die sturing geven aan de gemeente. In de uitvoering zijn er drie echtparen verantwoordelijk voor het reilen van zeilen van de gemeente. Het ‘gelijk opgaan’ in bestuur, beleid en uitvoering is een wezenlijk onderdeel van het karakter van de gemeente .

Bestuur

Harry en Ella Scheermeijer

In deze opzet wordt uitgegaan van een voorzitter die tevens voorganger, predikant is. Naast het ‘geestelijk leiderschap’ is er ook een aspect van sturing geven aan de dagelijkse gang in de gemeente. Binnen het team van oudsten is hij de ‘ primus interpares’, met daarin specifieke verantwoordelijkheden voor de prediking en pastoraat in de gemeente.

Pim en Corrie Dupon

De tweede man in het bestuur is tevens secretaris en maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de gemeente. In deze taak zitten onder andere de ledenadministratie, uitvoering privacy wetgeving, beleid en uitvoering gebouw beheer. Naast een aantal administratieve beleidsprocessen wordt ook inhoud gegeven aan het secretariaat van de gemeente. De inkomende en uitgaande post, mailverkeer en agenda en verslaglegging .

-------

-------

 

Tot slot, de penningmeester die de inkomsten en uitgaven bewaakt, een visie heeft over het beheer van de middelen en het bestuur adviseert over de financiële koers van de gemeente. De bedoelde bestuurder combineert zijn taak met het kosterschap van de gemeente. Waarin hij de zorg heeft voor het beheer en gebruik van het kerkelijk gebouw.

Bestuursmodel

In strategisch, tactisch en operationele taken is het bestuur eindverantwoordelijk. Er worden zoveel mogelijk taken weggelegd onder de leden van de gemeente. Kinderwerk, geluid, beamer zijn voorbeelden van een breed gedragen uitvoeringsbeleid.

Het bestuur is zich bewust dat zij verantwoordelijkheid dragen over de kudde (gemeenteleden) namens het Hoofd van de kerk, de Here Jezus. Het handelen van het bestuur is er op gericht om het te doen ‘als voor de Heer’.
In het bestuur is sprake van een ‘collegiaal bestuur’. Dat betekent dat besluiten gezamenlijk tot stand komen. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk en zal in goed overleg tot een gezamenlijk standpunt komen. Trefwoorden als ‘integriteit, vertrouwelijkheid, relatie en verbinding’ zijn belangrijke waarden in het besturen.

Bestuurders hebben en bestuurlijk mandaat namens de leden van de gemeente. Jaarlijks wordt hier verantwoording over afgelegd aan de ledenvergadering.

 

 

Ontstaan en doelstelling van de Evangelie gemeente Flakkee.

Ontstaan in Historisch perspectief

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werden er wekelijks bijbelstudie bijeenkomsten georganiseerd in Oude-Tonge en Ooltgensplaat. Op zondag werden kerkdiensten bezocht in een Evangelische gemeente in de Krimpenerwaard. Door het toenmalige kabinet Den Uyl werd besloten dat er op zondag niet meer met de auto gereden kon worden. De zogenaamde autoloze zondagen gaan de geschiedenis in als de start van de kerkelijke gemeente in Oude Tonge. Omdat er geen afstanden meer overbrugd konden worden was dit de aanleiding om op zondagen bij elkaar te komen op Goeree Overflakkee. Dit was de feitelijke start van de Evangeliegemeente Flakkee. De eerste naam was ‘de Bron’ en later werd aansluiting gezocht bij de Berea gemeenten in Nederland. Op dit moment is de kerk een autonome gemeente die die vooral wat karakter en structuur betreft aansluit van de Pinkster- en evangelie gemeenten in Nederland.

De basis van de Evangelische gemeenten is terug te voeren op de grote ‘Opwekkingscampagnes’ op het malieveld in Den Haag in de jaren vijftig. Vanaf het begin van de 20ste eeuw was er al sprake van Pinkster- en Evangelische gemeenten in Nederland. Met name in de grote steden en de hoofdsteden van de provincies werden dergelijke gemeenten gesticht. Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw werden de Pinkster- en evangeliegemeenten een serieuze speler in kerkelijk Nederland.

Momenteel is de Pinksterbeweging een van de snelst groeiende kerkelijke bewegingen mondiaal gezien. Onder andere de Assemblies off God (engelssprekende landen), Assemblee de Dieu (franssprekend) en in Nederland de Vereniging van Pinkster en Evangeliegemeenten hebben gezorgd voor een solide fundament voor de kerkelijke organisaties.
Inmiddels bestaat de gemeente bijna 50 jaar. Een periode waarop we met dankbaarheid mogen terugkijken.

Doelstelling.

De Evangelie gemeente Flakkee heeft de opdracht gekregen en weet zich door de liefde van Christus gedrongen, om in de wereld te getuigen van de genade van God in Jezus Christus Zijn Zoon. Het doel is om mensen in ontmoeting te brengen met Jezus Christus. Zodat er herstel, verzoening en genezing zal zijn.

De kerntekst die aan de grondslag van de gemeente ligt is te vinden in de bijbel. In Handelingen 2:42. Staat: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.” Volgens de Schriftteksten is het doel / de activiteiten van de kerk de volgende moeten zijn: (1) het onderwijzen van de Bijbelse doctrine, (2) een plaats bieden waar gelovigen met elkaar een gemeenschap kunnen vormen, (3) het avondmaal in acht nemen en (4) bidden.

De kerkelijke gemeente is trouw aan het Woord van God – de bijbel. Zij geeft hier uitvoering aan door de zondagse samenkomst, Woordverkondiging, gebedsbijeenkomsten en studie avonden. Daarnaast is er pastorale zorg. Evangelisatie en zending zijn integraal onderdeel van de kerkelijke activiteiten. Hierbij wordt samengewerkt met andere lokale kerken in

Oude-Tonge.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uitgangspunten: mensbeeld, maatschappij en perspectief.

Mensbeeld

Niet je status, opleiding of inkomen of wat je doet – bepaald wie je bent. Maar de schepper van hemel & aarde. Hij houdt zoveel van mensen, dat Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde stuurde om het verschil te maken. Wij geloven dat een relatie met die Here Jezus de enige stabiele fundering is waarop iemand zijn leven kan bouwen.

Maatschappij

De wereld waarin we leven heeft een grote complexiteit gekregen. Voor veel mensen is het een wirwar aan prikkels. Een maatschappij waarin genoeg te weinig blijkt te zijn en waarin individualisme hoogtij viert. Veel mensen in onze samenleving redden het niet meer. Het is teveel en te snel. Juist de kerk is dan een plaats van bezinning en contemplatie. Een plek waarin hemel en aarde elkaar raken en de maatschappelijke invloeden even op afstand worden gezet.

Perspectief

In een tijd waarin mensen alleen maar voor zichzelf lijken te gaan, blijft God gewoon dezelfde. De God van de schepping die alles volmaakt schiep en zo enorm veel hield van Zijn schepping. Ook van de kroon van Zijn schepping, de mens. Hij wil niets liever dan Zijn liefdevolle armen slaan om die mensen die van zichzelf niets meer in te brengen hebben. Juist mensen die met lege handen staan, daar wil Hij een vader voor zijn. Dat is de grootste passie van onze gemeente. Mensen wijzen op Jezus en hen dienen zoals Jezus gediend heeft.

 

 

 

 

Financieel Jaar Verslag 2021
Word – 17,0 KB 459 downloads